RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad


För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter
  • Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år.
  • Parkeringstillståndet gäller i hela landet.
  • Du har rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Du har rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
  • Du har rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas.
  • Du har rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
  • Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.
Reglerna varierar från kommun till kommun

Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas. Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på dessa parkeringsplatser som är avsedda för personer med ett giltigt parkeringstillstånd. Detta varierar från kommun till kommun så var uppmärksam när du ska parkera.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

Mer information om reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Mer om de generella reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Parkeringstillstand-for-rorelsehindrade/


Nya regler i Stockholms stad för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Från och med den 1 september 2016 gäller nya regler i Stockholms stad som innebär att personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade i fortsättningen ska betala parkeringsavgift. Detta gäller även för personer med tillstånd utfärdade i övriga Sverige eller utomlands.

Avgift ska betalas om du står på avgiftsbelagd parkeringsplats som inte är reserverad för rörelsehindrade. På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade ska avgift betalas när platsen har avgiftsskylt.

Längsta tiden för parkering på parkeringsförbud ändras också, från nuvarande 24 timmar till 3 timmar. Ändringen innebär att Stockholms stad nu anpassar reglerna efter vad som gäller i stora delar av övriga landet.

Ansökan om reducerad avgift

Det är möjligt för alla att ansöka om en reducerad parkeringsavgift, bestämd till 500 kronor/år. Avgiften ger dig, tillsammans med parkeringstillståndet, rätt att parkera på avgiftsbelagda p-platser på gatumark inom Stockholms stad. Tänk på att inte alla områden i staden har avgiftsbelagda parkeringsplatser och att avgiften varierar. Fundera över ditt behov.

Mer information om Stockholms stads regler

Mer om Stockholms stads parkeringsregler för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrad samt ansökningsblankett för reducerad avgift finns på Stockholms stads hemsida: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/parkeringstillstand/Parkering-for-rorelsehindrad/

Funktionshindersorganisationernas påverkansarbete

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP har tillsammans med Reumatikerdistriktet i Stockholms län, DHR Stockholms läns distrikt, Neuroförbundet Stockholms län och RBU Stockholms län påverkat förslaget till ny parkeringsplan i Stockholms stad genom en gemensam skrivelse med synpunkter till Trafikkontoret och uppvaktning av trafikborgarrådet Daniel Helldén innan beslut om parkeringsplanen fattades. SVT Nyheter uppmärksammade den gemensamma skrivelsen och efter remisstiden backade Trafikkontoret om den föreslagna avgiften på 300 kronor/månad (motsvarande 3 600 kronor/år) och ändrade detta till 500 kronor/år. I juni 2016 anordnade DHR Stockholm och HSO Stockholms stad en stor demostration mot förslaget utanför Stockholms stadshus.

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP arbetar nu med att sammanställa konsekvenserna av den nya parkeringsplanen i Stockholms stad för att belysa de problem som uppstår för våra medlemmar.

Under 2016 publicerades information om vårt påverkansarbete i frågan om den nya parkeringsplanen i Stockholms stad i flera nummer av RTP-S Aktuellt.

Läs och titta på SVT Nyheters artikel och repotage "Snart slut på gratis handikapparkering" från mars 2016 där Stockholms läns distrikt i Personskadeförbunet RTP uttalar sig: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/snart-slut-pa-gratis-handikapp-parkering

Källor: Transportstyrelsen och Stockholms stad

Uppdaterad: 2017-01-04