RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Bevaka din rättighet till fritt val av hjälpmedel


Möjligheten att göra fritt val av hjälpmedel är dåligt utnyttjad, vilket på sikt kan leda till att denna möjlighet försvinner. Visst är det ofta så att de hjälpmedel som erbjuds via Landstingets avtal är bra och tillfyllest för dina behov men ofta kan det vara viktigt att titta på de alternativa lösningar som finns hos de leverantörer som ligger utanför avtalet men kan väljas genom fritt val.

Enligt uppgifter som framkommit till oss händer det alltför ofta att förskrivarna (de inom vården som bland annat utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel) glömmer att informera om möjligheten av fritt val. Ytterligare en begränsande faktor är svårigheten för oss användare att enkelt få information om det totala utbudet av leverantörer och hjälpmedel. En av källorna vi hänvisas till för att söka information om hjälpmedel är 1177 Vårdguiden men här redovisas bara ett begränsat antal leverantörer/hjälpmedel, nämligen de som valts ut av Landstinget att ingå. Mot bakgrund av ovanstående är det lätt att förstå att den volym hjälpmedel som köps via fritt val är begränsad i dagsläget.

Vid utnyttjandet av fritt val utgår ett bidrag som motsvarar Landstingets kostnad för motsvarande hjälpmedel i avtalat sortiment. Eventuell överstigande kostnad för inköp och servicekostnader efter garantitiden får vi själva stå för. För vissa hjälpmedel kan man få ersättning för service. Som funktionsnedsatt är hjälpmedel livsviktiga i vår vardag varför funktion, kvalitet och individuell passform många gånger är viktigare parametrar än kostnaden i valet av hjälpmedel. Eftersom den kompletta informationen saknas i 1177 Vårdguiden och vi är hänvisade till  att själva "googla" eller på annat sätt söka information för att få en komplett bild av utbudet, kan man fundera över det verkliga värdet av denna för oss så viktiga reform. Att styra vilken typ av information som ska nå vilka målgrupper är ett ypperligt styrmedel för att nå sina syften. Man kan inte låta bli att fundera över Landstingets anledning till och syfte med att på detta sätt begränsa tillgången till information.

Eftersom reformen med fritt val är viktig för många av våra medlemmar har vi beslutat att under en tid "puffa" för detta i vår tidning och på vår hemsida. Vi vill också uppmana alla våra medlemmar att, vid behov, avkräva förskrivarna vår möjlighet till utnyttjande av fritt val.

Några tips

• För mer information om fritt val se 1177 Vårdguiden. För er som har möjligheten kan informationen nås via länken: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Fritt-val/Fritt-val-av-hjalpmedel/

• För en komplett bild av utbudet av hjälpmedel kan ni som har möjlighet googla på "handikapphjälpmedel Stockholm".

• Titta gärna på RTP-S egen hemsida www.rtps.se under fliken "Länkar" där du hittar ett antal nyttiga länkar som har med hjälpmedel att göra.

• Besök hjälpmedelsmässan Hjultorget där många av de leverantörer som tillhandahåller hjälpmedel visar sina produkter. Mässan arrangeras vartannat år och nästa mässa hålls våren 2018. Håll utkik i vår tidning där mässan annonseras.

Bengt-Erik Johansson, ordförande Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP

Texten publicerades i RTP-S Aktuellt nr 4-2016